APURAHA

MITEN ANOA APURAHAA

APURAHAN ANOMINEN

 

Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö jakaa vuosittain apurahoja Pohjois-Suomen lasten pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn kohdistuvaan tutkimustyöhön. Etusijalle asetetaan mielenterveydelliset, lastenpsykiatriset, sosiaalipediatriset ja kliiniset lastentautialan tutkimukset. Apurahoja myönnetään kolmeen ryhmään kohdistuen: väitöskirjatyöhön tarkoitetut apurahat, post-doc-apurahat ja varttuneen tutkijan projektiapuraha/ muu tutkimuskulu. Matka-apurahoja ei myönnetä. Säätiö voi myös avustaa laitoksia ja järjestöjä, jotka Pohjois-Suomessa harjoittavat lasten pitkäaikaissairauksien hoitoa ja tutkimusta. Väitöskirjatyöntekijän tulee olla yliopiston rekisteröitynyt jatko-opiskelija.  Myönnetty apuraha on käytettävä myöntämisvuotta seuraavan kahden kalenterivuoden aikana.

Apurahat ovat haettavissa kunkin hakuvuoden tammikuun aikana. Apurahailmoitus julkaistaan kunkin vuoden joulukuussa sanomalehti Kalevassa, Suomen Lääkärilehdessä sekä Oulun yliopiston sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemus tehdään säätiön tarkoitusta varten laatimalle lomakkeelle ja siihen liitetään ansioluettelo sekä yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma kustannusarvioineen. Hakemus ja tutkimussuunnitelma lähetetään kaikkine liitteineen seitsemänä (7) täydellisenä valmiiksi kopioituna ja lajiteltuna/ niputettuna kappaleena. Vaillinaisia hakemuksia ei toimiteta apurahalautakunnalle.

Anomukset toimitetaan säätiön asiamiehelle lehti-ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Apurahan saanut tutkija sitoutuu antamaan kirjallisen selostuksen ja tilityksen apurahan käytöstä Säätiön hallitukselle.

Nuoren tutkijan (LK) henkilökohtainen apuraha on 1.400 €/ kk, loppututkinnon suorittaneen 2000 €/ kk, väitelleen 2.400,- €/kk ja dosentti-tasoisen hakijan 2.600,- €/ kk. Mikäli apurahakausi on yli 4 kk, maksetaan em. apurahan lisäksi lakisääteinen MELA:n eläkevakuutusmaksu. Eläkevakuutusmaksusta löytyy lisätietoa sekä tästä että MELA:n kotisivulta. Apuraha on veroton, kun se ei määrältään ylitä valtion taiteilija-apurahaa.

Hakemuslomake löytyy alhaalta ja se palautetaan liitteineen säätiön asiamiehelle.

 

Säätiön asiamies:
Professori Matti Nuutinen
OYS/ Lasten ja nuorten klinikka
PL 23
90029 OYS

Lisätietoja tarvittaessa säätiön asiamieheltä ”ota yhteyttä” sivun kautta.
Apurahapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostilla.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

 

Apurahan saaja on sitoutuu antamaan Säätiön hallitukselle kirjallisen selostuksen tutkimustyöstään ja tilityksen apurahan käytöstä apurahakautta seuraavan syyskuun 15. päivään mennessä. Mikäli tutkimus ei ole siihen mennessä valmistunut, pyydetään joka tapauksessa lähettämään väliaikainen käyttöselostus ja selvitys tutkimuksen etenemisestä. Tällaisessa tapauksessa tulee lopullinen käyttöselostus jättää aikanaan tutkimuksen valmistuttua, ja samalla myös eripainos julkaisusta. Selvitykseen tulee liittää apurahaan liittyvät julkaisut ja apurahan turvin tehty väitöskirja.

Tehtäessä tilitystä apurahojen käytöstä on selvitykseen liitettävä kuitit apuhenkilökunnalle suoritetuista palkoista ja materiaalikustannuksista sekä muista menoista. Väitöskirja-apurahakuluiksi hyväksytään vain väitöskirjan kielentarkastus- ja painatuskulut siltä osin, kun niitä ei ole katettu yliopiston taholta tai muulla apurahalla. Henkilökohtaisten apurahojen osalta on esitettävä selvitys käytetystä palkattomasta tutkimustyöhön myönnetystä virkavapaudesta ja työnohjaajan lausunto tutkimustyön teosta. Selvityksen tulee sisältää myös tutkijan oma arvio saaduista tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä.

Julkaistaessa säätiön tuella suoritettuja tutkimuksia pyydetään kirjoituksen loppuun lisäämään maininta saadusta tuesta. Englanninkielisiin kirjoituksiin pyydetään säätiön nimi merkitsemään seuraavasti: ”The Alma and K. A. Snellman Foundation, Oulu, Finland”.